Hållbarhet

Inom Debe Flow Group värdesätter och arbetar vi ständigt aktivt med att bevara jordens resurser. Därför sätter vi högsta krav när det gäller hållbarhet. Våra produkter bidrar till att använda våra resurser mer klokt och effektivt. Med hjälp av våra produkter kan också våra kunder få en mindre klimatpåverkan och bidra till sina mål gällande hållbarhet.

Miljö

Våra produkter bidrar till att skapa en renare och mer säker miljö. Genom att använda produkter från oss ger det dig möjlighet att spara både energi och vatten, något som givetvis påverkar vår hela klimatpåverkan. De produktionsmetoder vi har är energieffektiva och vi jobbar ständigt med att påverka miljön på minsta möjliga vis. Därutöver jobbar vi aktivt med att reducera avfallsmängder och minska vår förbrukning av vatten och el. Att vara omtänksamma om miljön är något som står högt upp på Debe Flow Groups agenda både när det kommer till våra medarbetare som i samhället i stort. Flertalet av målen i Agenda 2030 är sådant som Debe Flow Group sätter stor vikt vid och möjliggör genom våra produkter.  

Leverantörer

Debe Flow Group tar ett stort ansvar för att skapa en hållbar leverantörskedja. Vår inköpsavdelning jobbar ständigt med att optimera effektiviteten i logistiken från våra leverantörer för att vi ska kunna ha så lite påverkan som möjligt på miljön och minska CO2-utsläpp. Därför arbetar vi efter ett antal olika punkter. 

Vi vill ha långa och goda relationer med våra leverantörer. Genom ett bra samarbete vet båda parter vad vi förväntar oss och kan ställa krav på varandra när det kommer till att reducera löpande omkostnader, något som gynnar båda. Vi har höga förväntningar på våra leverantörer och ställer exempelvis krav på:

- Ett tätt samarbete där våra inköpare ständigt arbetar med att hålla en god och kontinuerlig dialog. Genom att ha ett bra samarbete bygger vi bättre affärer för dig som kund på en konkurrensutsatt marknad. Även våra tekniker arbetar ständigt med att utveckla våra produkter med våra leverantörer för att bästa möjliga produkt ska uppnås miljömässigt, ekonomiskt och tekniskt sett. 

- Vi ställer höga krav på kvalitet. Om någonting går snett vill vi utvärdera vad som hänt och lära oss för framtiden. 

- Vi ställer krav på våra leverantörer att vara konkurrenskraftiga gällande pris, logistik och teknologi, detta för att öka vår konkurrenskrafthet.

- Genom de långa och goda relationer vi strävar efter kommer också en ömsesidig tillit. Vi prioriterar en hög trovärdighet, öppenhet och dialog. 

- Vi ställer också krav på att våra leverantörer bedriver verksamhet i enlighet med lagar och regelverk. Det är också av yttersta vikt att leverantörer följer rättvisa och mänskliga rättigheter. 

CSR-ansvar och ESG

Socialt ansvar är något som Debe Flow Group arbetat med och sett som självklart sedan starten av vår resa. 

Inom Debe Flow Group vill vi säkerställa att vi har en bra fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Medarbetarnas hälsa är otroligt viktig och därför ser vi ständigt över arbetsmiljön. Vi arbetar för att ha bra arbetsplatser, främja hälsa, motion och en sund livsstil samt hela tiden se över vad som kan bli bättre. Mår personalen bra mår även företaget bra. 

Inom Debe Flow Group lyfter vi gärna medarbetare som vill utvecklas inom bolaget och i det expansiva skede vi är finns väldigt många möjligheter. När vi rekryterar nya medarbetare är enbart kompetensen avgörande och vi strävar efter en jämlik arbetsplats. 

Vi följer också hela tiden om arbetsrelaterade olyckor utkommer såväl fysiska som psykiska. Vi utsätter varken medarbetare eller produktion för någon onödig risk. 

Givetvis väljer vi den bästa tekniken för att säkerställa att processer inom och till bolaget tillför så lite yttre miljöpåverkan som möjligt. 

ESG - Enviromental, Social and Governance

Debe Flow Group arbetar kontinuerligt med att utvärdera och sammanställa hur hållbara koncernens bolag är. Genom att bedöma ESG-kriterier ser man hur bolaget agerar med hänsyn till miljövänlighet, social hållbarhet och bolagsstyrning. Här gäller bland annat att se över bolagets utsläpp, hantering av avfall och återvinning av naturresurser. Det handlar också om hur vi arbetar samarbeten och hur vi säkerställer att leverantörer har bra villkor och att säkerheten på arbetsplatsen är god. Vi måste också sköta verksamheten på ett hedersamt vis, att redovisning sköts korrekt och att vi motverkar exempelvis mutor och korruption. 

cookie-text