Förvärv

Debe Flow Group är i en expansiv fas och vill utveckla koncernen på ett positivt sätt. Förvärv har varit, och är, en viktig del av Debe Flow Groups fortsatta tillväxt vilket också möjliggör att utveckla verksamheten i den riktning vi vill gå - framåt. 

Vi är hela tiden nyfikna, öppna och positiva i att förvärva bolag som kan bidra till att ta Debe Flow Group till nästa fas. De verksamheter vi förvärvar tillför nya produkter, breddar vår kundbas samt ger ständigt ny kunskap inom vår koncern. Vi har en offensiv ambition om att växa såväl organiskt som genom förvärv de kommande åren. 

Strategi

Vi har en filosofi där vi värdesätter högt entreprenörskap, driv och lönsam tillväxt. Bolagen vi förvärvar är välskötta och har en hög kompetens inom bolaget med en företagsledning som främjar utveckling och framåtanda. 

Debe Flow Group arbetar genom tre olika strategier:

 • Verksamheter som kan ge oss tillgång till nya marknader rent geografiskt med inom ett av Debe Flow Groups redan tidigare produktområden.
 • Verksamheter som kompletterar Debe Flow Groups befintliga erbjudande på geografiska marknader vi redan är etablerade inom. 
 • Produktägande bolag och verksamheter där Debe Flow Group inte är etablerade ännu. 

Process

Debe Flow Group arbetar strukturerat och aktivt med att identifiera potentiella kandidater att förvärva. Förutom våra egna kanaler och kontaktnät finns också andra aktörer som mäklare och revisionsfirmor som också ständigt förser oss med intressanta kandidater. Tidigt i en förvärvsprocess vill vi skapa en dialog med ägare och företagsledning för att kunna skapa en bra och förtroendefylld relation att bygga vidare på. En tidigt god dialog är avgörande för att se ett framtida samarbete även efter förvärvet. 

En analys genomförs sedan där vi mycket mer i detalj går igenom hur kandidatens verksamhet ser ut. Där fokuserar vi på hur bolaget är organiserat, vilken typ av företagskultur som finns samt hur den framtida potentialen ser ut. Detta sätts sedan i relation till Debe Flow Groups övriga verksamheter och resultatet blir en bild över vilka synergier som kan uppnås efter ett förvärv. Debe Flow Groups förvärv kan sedan genomföras på lite olika vis. Antingen att hela bolaget köps upp med eller utan den förre ägaren, alternativt att Debe Flow Group enbart köper verksamheten, det som också kallas inkråmsförvärv. 

Därefter utarbetas en plan för att kunna utveckla den förvärvade verksamheten på bästa tänkbara sätt. Debe Flow Group har en stabil och stor organisation där synergier snabbt kan nås, marknader kan öppnas och nya kundgrupper tillförs det förvärvade bolaget. Ibland drivs det förvärvade företaget vidare som ett eget bolag, ibland integreras det inom Debe Flow Group, vilket beror på vad som är bäst i det enskilda fallet och hur vi ser största utvecklingsmöjlighet. Varje förvärv är unikt och förutsättningarna för dessa anpassas för bästa möjliga utfall. 

Förvärvshistorik

 • AT Pumput OY, Finland
 • Filterteknikk A/S, Norge
 • Termoventiler AB
 • Perfecta Pump AB
 • Pemtec AB
 • Pump och brunnsteknik AB
 • H20 Filterteknik i Lerum AB
 • Dag Idbrant VVS AB
 • Matsco AB
 • Anytech Scandinavia AB
 • Vermeer Viking AB
 • Terraroc Finland / Sverige
 • Terraroc Ltd, UK

cookie-text